Betingelser ved leje af køretøj.

1. Tilbageleveringen af den lejede bil skal ske til den fastsatte tid. Bilen skal afleveres i samme stand som ved afhentningen. Ved forlængelse af kontrakten skal udlejeren kontaktes og ny lejekontrakt skal underskrives. Ved overskredet leveringstid er lejeren erstatningspligtig for tab, som følge af overskredet tid. Bilen er altid lejerens ansvar, også hvis bilen afleveres udenfor normale åbningstider. Undladelse af aflevering af køretøj til aftalte tid falder under straffelov §293.

2. Ved afhentning bør lejer straks oplyse udlejer om eventuelle skader eller mangler, som ikke fremgår af skadeoversigten, for at undgå unødvendig opkrævning af selvrisiko.

3. Biler og køretøjer må ikke benyttes til:

 • Til hverken direkte eller indirekte transport af gods eller personer mod betaling
 • Til at trække eller slæbe andet køretøj, medmindre det er aftalt med udlejer
 • Til kørekursus, motorsports arrangementer, på motorbane eller lignende
 • Til formål som medfører mekanisk slid, behov for ekstra rengøring eller rensning efter brug af bilen.
 • Til brug uden for fast vej eller plads
 • Af personer som er påvirket af medicin, spiritus eller narkotika
 • Af personer, som ikke fremgår i lejekontrakten

4. Det vil til hver en tid være lejerens ansvar, at erstatte den fulde skade, ved uansvarlig kørsel jf. pkt. 3. Dette gælder yderligere hvis færdselsloven ikke er overholdt, ved manglende olie/vand eller ved hærværk og misbrug af køretøjet.

5. Lejeren accepterer sit personlige ansvar for:

 • De aftalte satser, afgifter, forsikringspræmier og skatter efter lovgivning
 • Gebyrer for eventuel afhentning og levering af køretøj eller lejer
 • Alle rets omkostninger og bøder i forbindelse med parkerings- eller lovovertrædelser i kontraktens gyldighedsperiode
 • Advokatsalær hvor loven tillader, påløbne inkassosalærer m.m., som påføres udlejer
 • Udgifter ved eventuelle skader på køretøj

6. Ved underskrift frigør lejeren udlejeren for ethvert ansvar på genstande, som lejeren eller andre måtte have opbevaret, efterladt eller transporteret i køretøjet.

7. Udlejeren har taget alle forholdsregler i forhold til at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle der ske en fejl er udlejeren ikke ansvarlig og ej heller ansvarlig for eventuelle følger heraf.

8. Ved køb af ekstra kilometer er lejeren ikke berettiget til kompensation for ubrugte kilometer. Dette gælder også lejens inkluderede kilometer.

9. Ved lang tids leje er der inkl. 3000 km. per måned ud over dette koster det tilkøbspris 1 kr. per km. (med mindre andet er aftalt hvis dette fremgår det af kontrakten.)

10. Brændstof er ikke inkluderet i lejeprisen.

11. Biludlejning er ifl. loven undtaget for reglen om fortrydelsesret.

12. Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (L127):

 • Vi gør opmærksom på, at der ved alle udlejninger via Langelands Rental, skal underskrives en tro- og loveerklæring vedr. kørsel i strid med lov om vanvidskørsel.
 • Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke vil køre bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127), hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet.
 • Lejer accepterer at være fuldt erstatningsansvarlig overfor udlejer på det lånte/lejede køretøjs værdi plus renter, hvis lejer eller andre førere under lejeperioden, overtræder lov om vanvidskørsel.
 • Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf.Færdselsloven § 117 ff
  Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:
 • Uagtsomt manddrab under særligt skærpede omstændigheder.
 • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpede omstændigheder.
 • Særlig hensynsløs kørsel.
 • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen.
 • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover.
 • Spirituskørsel med en promille over 2,00 eller derover.

FORSIKRINGSBETINGELSER

12. Vores forsikring dækker lejere eller evt. med lejere og ekstra chauffører som angivet i lejekontrakten.

13. Ved enhver skade, skal lejer straks give besked til udlejer herom. Lejerens anmeldelse skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om skaden og de implicerede parter samt vidner. Lejer må ikke træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparation uden udlejers samtykke herom.

14. Lejer har ved enhver skade, eller ved tyveri af køretøjet, en selvrisiko på op til 10.000 kr. medmindre det fremgår af lejekontrakten, at der er tilkøbt og tegnet en selvrisikoforsikring med en reduceret selvrisiko.

15. Forsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar ved brug af lejebilen som køretøj med de summer, der er fastsat i færdselsloven.

16. Bortset fra nedennævnte tilfælde, dækker forsikringen enhver skade, der påføres det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri. Dækningen omfatter, udover selve køretøjet, desuden også fastgjort tilbehør installeret af køretøjets ejer.

17. Forsikringen dækker ikke:

 • Ansvar for transporteret gods
 • Kørsel uden for Europa
 • Skader på føreren eller førerens ting
 • Fejltankning af køretøjet, samt evt. følgeskader opstået heraf
 • Skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi
 • Skader opstået, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører samt når udlejningskøretøjet føres i strid i situationer hvor lejeren har ført udlejningskøretøjet i strid med lejekontraktens bestemmelser
 • Skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Udlejer har regres mod enhver, der efter færdselslovens §104 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt denne med forsæt.
 • Skader på telefonanlæg såvel faste som bærbare samt udstyr hertil.
 • Skader der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele. Sådanne skader omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri eller hærværk.
 • Skader forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jfr. forsikringsaftalelovens §18.
 • Skader der måtte være indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt kørekort eller ikke er anført på lejekontrakten som lejer eller med lejer.
 • Skader der er sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftalelovens §20.
 • Skader opstået ved at køretøjet er blevet ført i strid med lejekontraktens bestemmelser herom. Har udlejer måttet betale en skade, der ikke er omfattet af forsikringen, har udlejningsselskabet regres for de afholdte udgifter.
 • Afsavnsdage – er defineret som dage hvor Langelands Rental ikke kan udleje køretøjet som følge af skader, tyveri af køretøjet eller efterforskning hos politiet.

FORRETNINGSBETINGELSER

18. For at leje bil ved Langelands Rental skal der medbringes følgende:

 • Gyldigt kørekort for oplyste fører/førere på lejeaftalen
 • Sygesikringsbevis for oplyste fører/førere på lejeaftalen
 • Betalingskort til betaling af leje samt evt. efter debetinger i forbindelse med lejen

Betaling:
Betaling forgår ved afhentning af bil (kontant eller mobilepay) ved evt. skader eller fejl og mangler ved aflevering efter faktureres dette.

Kan jeg annullere min bestilling?
Ja, du kan godt annullere din bestilling blot kontakt os på 50176087 hurtigst muligt og informer os om dette.

Depositum:
Langelands Rental benytter ikke depositum som udgangspunkt. Vi forbeholder os dog retten til at oprette depositum på nyoprettede produkter eller i særtilfælde.

19. Former for leje du kan vælge hos Langelands Rental

 • Almindelig dagsleje
 • Langtidsleje (Dette gælder fra 1 måned og frem)

20. Tilbehør såsom autostole, børnepuder og selepuder, kan lejes mod et gebyr. Korrekt montering af dette er udlejeren ikke ansvarlig for.

21. Lejebilen skal afhentes til den aftalte tid. Udeblivelse fra afhentning giver Langelands Rental ret til at opkræve det fulde beløb. (Undgå dette se punkt 21.)

22. Afleveringen af den lejede bil skal ske til den aftalte tid. Langelands Rental vil opkræve 50 kr. Per overskredne time hvis mere end 5 timer uden kontakt vil bilen blive meldt stjålet.

23. Langelands Rental er ikke ansvarlig for bagage eller personer som transporteres i en lejet bil. Langelands Rental fralægger sig ansvaret for alle former for indirekte tab.

24. Det er forbudt at transportere farligt gods i lejede biler af sikkerhedsmæssige årsager.

25. Langelands Rental bærer intet ansvar for lejerens forsinkelser ved forsinket eller manglende aflevering af lejebiler. Dermed ydes der ingen kompensation herfor.

Undgå gebyrer i forbindelse med din billeje:

 • Aflever bilen i samme stand som ved modtagelse
 • Aflever bilen til tiden
 • Betal færdsels- og parkeringsafgifter mm.
 • Rygning er ikke tilladt i lejede biler

Gebyrliste i forbindelse med billeje:

GEBYR PRIS 
Forsinket aflevering 50 kr. per time. (Hvis ikke varslet)  
Afhentning af bil v/manglende aflevering 1000 kr.  
Manglende brændstof 20 kr. per liter 
Ekstra km. over 100 km./dag1.5 kr. per km. (1 kr. hvis forud betalt)
Rengøring af bil Fra. 250 kr. (timepris) 
Rygning i bil 500 kr. 
Ikke betalte p-afgifter og bøder 100 kr. Per påmindelse + p-afgift/bøde 

26. Ved brug af lejebil til udlandskørsel har Langelands Rental ret til at opkræve et gebyr på 1500 kr. samt prisen på udlandsforsikringen. Derudover har lejer en selvrisiko ved enhver skade, eller ved tyveri af køretøjet, på op til 10.000 kr.

27. Opstår der i relation til lejeaftalen tvist eller krav, skal det afgøres efter dansk ret.

TRAILERBETINGELSER

29. Traileren må kun føres af lejeren eller evt. med lejere som angivet i lejekontrakten.

30. Ved leje er udlejeren ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede.

31. Ved leje er udlejeren ikke økonomisk ansvarlig for tidstab eller andet tab som lejer måtte påføres som følge af funktionssvigt af det lejede.

32. Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab på anden vis.

33. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer, kun til lejerens eget brug.

34. Traileren skal tilbageleveres til udlejers plads til den aftalte tid som fremgår af lejekontrakten, og i samme stand som ved udlevering.

35. Udlejer er berettiget til at efter fakturere såfremt lejeren har beskadiget traileren, når en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger.

36. Ved modtagelsen af traileren skal lejer kontrollere, at denne er i orden, særligt med hensyn til bremser, signalapparater og lygter samt kunne dokumentere eventuelle fejl og mangler.

37. Det påhviler lejer at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet. Dette er ikke en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens ansvarsforsikring. (Dette gælder vis lejer benytter egen bil.)

38. Ved udlandskørsel kræves en særskilt tillægsforsikring. Forhør din udlejer omkring udlandskørsel og omkostninger herved.

39. Lejer har ved enhver skade, eller ved tyveri af køretøjet, en selvrisiko på op til 10.000 kr. medmindre det fremgår af lejekontrakten, at forsikringen er tegnet med et lavere selvrisikobeløb.

40. Det er lejers ansvar at være i besiddelse af kørekort, der giver ret til at trække den lejede trailer. Det er yderligere lejers ansvar, at totalvægt for bil og trailer overholdes.

Alle betingelser opdateres løbende. (Sidst opdateret 25/10-2022)

Indkøbskurv
Chat med Langelands Rental